+380(67)-484-57-27

Prosimy o uważne zapoznanie się z Umową Oferty Publicznej, warunkami korzystania z witryny oraz polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z usług witryny.

Jeśli nie zgadzasz się z Umową o Ofercie Publicznej, warunkami korzystania z witryny, prosimy o niekorzystanie z witryny.

Należy pamiętać, że Umowa Oferty Publicznej, warunki i postanowienia mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Zmiany Umowy i warunków Oferty Publicznej wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej.

Dokonanie płatności jest dowodem bezwarunkowej akceptacji umowy oferty publicznej i zgody na warunki określone przez właściciela witryny.

UMOWA OFERTY PUBLICZNEJ

Osoba fizyczna przedsiębiorca (FOP) Pavliuk Vitalii Iwanowycz (s. Iwana), 2871821212, Sosnówka, rejon krzemieniecki, obwód tarnopolski, 47100, Ukraina, Pavluks Trans Sp. z o.o., KRS numer KRS: 0000684456, adres: Aleje Jerozolimskie 151/10, 02-326 Warszawa (Warsaw, Poland), Prezes (Direktor) Pavliuk Vitalii (dalej zwany Wykonawcą) proponuje nieograniczonej liczbie osób (dalej zwanym „Użytkownikiem(-ami)”) zawrzeć Umowę oferty publicznej (dalej zwaną „Umową”) w celu wyszukiwania i/lub kupna biletów na stronie internetowej/w aplikacji Pavluks-trans (dalej zwanych „Stroną internetową/Aplikacją”).

Użytkownik (Nabywca) może działać w ramach Umowy w swoim imieniu i dla siebie oraz/lub w imieniu osoby trzeciej i na jej rzecz, w tym przypadku Użytkownik działa wyłącznie w ramach pełnomocnictw udzielonych przez osobę trzecią.

Bilet (w tym bilet elektroniczny) jest dokumentem przejazdowym o ustalonej formie uprawniającym pasażera do otrzymania usług transportowych przewozów autokarowych, utworzonym w systemie zautomatyzowanym Wykonawcy, wysyłanym na adres elektroniczny wskazany w zamówieniu lub wydawanym Użytkownikowi w inny sposób. Numer biletu jest numerem umowy oferty publicznej i numerem umowy przewozu pasażera.

 • 1 PRZEDMIOT OFERTY
  • 1.1 Przedmiotem niniejszej Oferty jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników usług rezerwacji, sporządzenia i sprzedaży biletów na kursy oraz usług dodatkowych (miejsc bagażowych) poprzez stronę internetową/aplikację pavluks-trans odpowiednio do daty, czasu i kierunku wybranego przez Użytkownika.
  • 1.2 Wykonawca realizuje bilety na kursy przewoźników współpracujących ze spółką Pavluks-trans
  • 1.3 Sprzedaży Biletów Nabywcy, w tym Biletów elektronicznych, dokonuje się wyłącznie zgodnie z warunkami niniejszej Oferty i tylko w przypadku pełnej akceptacji bez zastrzeżeń warunków niniejszej Oferty przez Nabywcę (przyjęcia Oferty).
 • 2 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
   • 2.1 Użytkownik ma prawo do:
   • 2.1.1 otrzymania usług zgodnie z Umową;
   • 2.1.2 skorzystania z Biletu odpowiednio do wybranej daty, czasu, miejsca odjazdu i wybranego Przewoźnika;
   • 2.1.3 zwrotu Biletu zgodnie z warunkami określonymi przez Wykonawcę;
   • 2.1.4 żądania kompensaty wyrządzonych strat zgodnie z warunkami Umowy poprzez odpowiednie zgłoszenie pod adresem Wykonawcy;
   • 2.1.5 jeżeli czynności lub bezczynność Wykonawcy wyrządzi Użytkownikowi szkodę moralną, kwota kompensaty przy jej udowodnieniu i uzasadnieniu nie może przekraczać wysokości ceny Biletu
  • 2.2 Użytkownik jest zobowiązany do:
   • 2.2.1 uprzedniego opłacenia Biletu w wysokości 100% ceny podanej na stronie internerowej/w aplikacji;
   • 2.2.2 sprawdzenia daty, czasu, miasta/miejsca odjazdu, miasta/miejsca przyjazdu od razu po nabyciu Biletu;
   • 2.2.3 przybycia o właściwym czasie do miejsca odjazdu;
   • 2.2.4 poinformowania Wykonawcy o niemożności skorzystania z Biletu z tego czy innego powodu;
   • 2.2.5 zapoznania się z warunkami zwrotu Biletu i zasadami przewozu bagażu
  • 2.3 Wykonawca ma prawo do:
   • 2.3.1 działania w imieniu Przewoźnika w ramach pełnomocnictw określonych stosunkami umownymi
   • 2.3.2 ustalenia i otrzymania dodatkowego wynagrodzenia od Użytkownika za dodatkowy wyświadczony serwis i/lub usługi;
   • 2.3.3 nagrywania rozmów telefonicznych z Użytkownikiem i/lub Pasażerem przy zwróceniu się do centrum serwisowego i/lub przy obsłudze Użytkownika/Pasażera, i/lub w razie konieczności udzielenia Użytkownikowi/Pasażerowi informacji, i/lub uzyskania dodatkowych informacji o którymkolwiek Bilecie, który został kupiony poprzez Stronę internetową/Aplikację
  • 2.4 Wykonawca jest zobowiązany do:
   • 2.4.1 przekazania Użytkownikowi Biletu w odpowiedniej formie ustalonej i zaakceptowanej przez Przewoźnika;
   • 2.4.2 poinformowania Użytkownika o zmianach w warunkach świadczenia usług;
   • 2.4.3 poinformowania Użytkownika o zmianach w kursie lub o skasowaniu kursu;
   • 2.4.4 przyjęcia zgłoszenia od Użytkownika, samodzielnego jego rozpatrzenia lub skierowania do rozpatrzenia do odpowiedniego Przewoźnika;
   • 2.4.5 poinformowania Użytkownika we właściwym czasie o rozpatrzeniu zgłoszenia, a jeżeli zgłoszenie zostało przekazane Przewoźnikowi, do poinformowania o skutkach jego rozpatrzenia (jeżeli odpowiedź zostanie przez Przewoźnika wysłana na adres Wykonawcy);
   • 2.4.6 udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie dokonuje się w sposób, w jaki zgłoszenie to zostało wysłane. Odpowiedzi na zgłoszenie (w tym na prośbę Użytkownika) przesyłać się osobom trzecim nie będzie.
 • 3 ROZLICZENIA
  • 3.1 Środki otrzymane od Użytkownika za kupiony Bilet należą do Wykonawcy, w tym koszty Prowizji Serwisowej (jeżeli były zawarte w cenie Biletu).
  • 3.2 Użytkownik ma prawo do dokonania opłaty Biletów w jakikolwiek sposób zaproponowany przez Wykonawcę, o którym informacja znajduje się na Stronie internetowej/w Aplikacji
  • 3.3 Użytkownik ponosi jednoosobową odpowiedzialność za wszystkie koszty prowizji i inne wydatki określone przez bank, które mogą zostać dodane do ceny Biletu lub dodatkowych usług przez emitenta karty kredytowej lub debetowej.
  • 3.4 Usługi bankowe związane z przelewem środków w ramach Umowy opłaca Strona je świadcząca
 • 4 IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA
  • 4.1 Jako identyfikatora Użytkownika używa się adresu e-mail i/lub numeru telefonu podawanego przy kupnie Biletu
  • 4.2 Zgłoszenie dokonane z numeru telefonu/adresu e-mail podanego przy kupnie Biletu pozwala Wykonawcy zidentyfikować Użytkownika jako odpowiednią Stronę Umowy, której przysługują odpowiednie prawa i która ma odpowiednie obowiązki, i pozwala dokonywać czynności odnośnie Umowy ogólnie jak i odnośnie konkretnego kupionego Biletu.
  • 4.3 Zgłoszenie Użytkownika dokonane z innego numeru telefonu/adresu e-mail podanego przy kupnie Biletu uprawnia Wykonawcę do żądania od Użytkownika dodatkowych danych identyfikacyjnych jako odpowiedniej strony Umowy.
  • 4.4 W przypadku niemożności zidentyfikowania Użytkownika jako strony Umowy Wykonawca może odmówić rozpatrzenia zgłoszenia.
  • 4.5 Odpowiedzialnością za zachowanie i/lub dostęp do numeru telefonu i/lub adresu e-mail obarczony jest Użytkownik.
 • 5 WARUNKI ZWROTU BILETU
  • 5.1 Przymusowy zwrot kosztów Biletu:
  • 5.1.1 Jeżeli Przewoźnik poinformuje o skasowaniu kursu z tego czy innego powodu, Pavluks-trans dokonuje zwrotu Środków otrzymanych jako opłata Biletu w sposób, w który zostały przelane w wysokości 100% ceny Biletu lub, w razie możliwości, proponuje inny Bilet na kurs tego samego lub innego Przewoźnika.
  • 5.2 Dobrowolny zwrot:
  • 5.2.1 Jeżeli Użytkownik z własnej inicjatywy chce dokonać zwrotu Biletu, Agent zwraca środki Użytkownikowi bez Prowizji Serwisowej. Przy zwrocie biletu pobiera się następujące opłaty:
   • Dobrowolnie, więcej niż 1 godzinę przed odlotem lotu - zwraca się 15% wartości.
   • Dobrowolnie, więcej niż 12 godzin przed odlotem lotu - zwraca się 50% wartości.
   • Dobrowolnie, więcej niż 24 godziny przed odlotem lotu - zwraca się 75% wartości.
   • Dobrowolnie, więcej niż 48 godzin przed odlotem lotu - zwraca się 85% wartości.
  • 5.2.2 Środki lub część Środków pod warunkiem potrącenia obowiązkowych kosztów przy zwrocie Biletu bezpośrednio poprzez Stronę internetową/Aplikację przelewa się Użytkownikowi w ciągu 14 dni od chwili podjęcia decyzji o zwrocie kosztów Biletu.
  • 5.2.3 Kosztów biletów przeniesionych na inną datę na żądanie Użytkownika nie zwraca się w żadnym przypadku.
  • 5.2.4 Przy zmianie daty odjazdu Użytkownik jest zobowiązany do zapłacenia różnicy pomiędzy początkową a nową ceną biletu, jeżeli bilet na datę przeniesienia jest droższy. Jeżeli cena biletu na przeniesioną datę jest niższa, Użytkownikowi nie zwraca się różnicy w cenie.
  • 5.3 Procedura zwrotu biletu:
  • 5.3.1 Zwrotu kosztów biletu dokonuje się w gabinecie osobistym lub na zgłoszenie na adres [email protected] Zwrot odbędzie się w ciągu 14 dni roboczych.
 • 6 WARUNKI UDZIELENIA INFORMACJI
  • 6.1 Aby dokonać kupna Biletu na Stronie internetowej/w Aplikacji, należy udzielić pewnych informacji, a mianowicie: Imię i Nazwisko pasażera, datę urodzenia, aktualny adres e-mail i numer telefonu.
  • 6.2 Przy kupnie biletu należy również podać informacje płatnicze związane z kartami bankowymi, tj. ich numery i daty ważności. Wpisywać te informacje należy przy każdym kupnie biletu przez chroniony serwis wybranego systemu płatniczego.
 • 7 GWARANCJE STRON
  • 7.1 Kupując bilet poprzez Stronę internetową/Aplikację, Użytkownik potwierdza swoją zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  • 7.2 Agent nie może korzystać z danych osobowych Użytkownika, aby wysyłać materiały nie dotyczące Usług świadczonych na rzecz Wykonawcy, a także nie może przekazywać danych osobowych osobom trzecim i korzystać z nich w innym celu.
  • 7.3 Użytkownik zgadza się na opłatę wartości Biletu i odpowiednich podatków z tytułu dokonanych zakupów opłaconych za pomocą kart kredytowych lub debetowych albo w inny dozwolony sposób.
  • 7.4 Użytkownik zgadza się na pokrycie wszystkich kosztów określonych przez Wykonawcę, jeżeli płatność nie zostanie dokonana, będzie zwrócona lub skasowana przez bank Użytkownika.
  • 7.5 Dokonując sprzedaży Biletu za pomocą Strony internetowej/Aplikacji, Wykonawca potwierdza przysługujące mu prawo do sprzedaży tego Biletu zgodnie z warunkami i obowiązkami określonymi przez Przewoźnika.
  • 7.6 Wykonawca może blokować karty kredytowe lub debetowe, jeżeli uzna aktywność za podejrzaną.
 • 8 INFORMACJE POUFNE
  • 8.1 Użytkownik potwierdza swoją zgodę na ponoszenie osobistej odpowiedzialności za informacje poufne przekazane do przechowywania.
  • 8.2 Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek nieprawidłowego korzystania z informacji poufnych pozostawionych przez Użytkownika.
  • 8.3 Wszystkie informacje osobiste uzyskane przez Wykonawcę w wyniku wykonywania zamówień za pośrednictwem Strony internetowej przechowuje się w zgodności z obowiązującymi ustawami dotyczącymi poufności.
  • 8.4 Wykonawca może korzystać i ujawniać informacje o Użytkowniku lub o zamówieniu Użytkownika pod warunkiem przestrzegania Poufności.
 • 9 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  • 9.1 Użytkownik wyraża zgodę i potwierdza, że dane podane przez niego podczas kupna Biletu są prawdziwe, ma prawo do podania ich przy kupnie Biletu i pozostawienia ich do dalszego przetwarzania i przechowywania, w tym, lecz nie wyłącznie, celem:
   • - przekazania ich osobom trzecim w ten lub inny sposób związanym z niniejszą Umową lub celem jej całkowitej realizacji;
   • - dodatkowego informowania Użytkownika o statusie kursu, zmiany w jego warunkach; dalszego przetwarzania zamówienia Użytkownika;
   • - otrzymywania powiadomień serwisowych, w tym dotyczących promocji, programów bonusowych i zniżek dokonywanych przez Wykonawcę.
 • 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
  • 10.1 Jeżeli jedna ze Stron nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania wynikające z Umowy, winna Strona jest zobowiązana do wyrównania drugiej Stron strat wyrządzonych taką czynnością i należycie udowodnionych.
  • 10.2 Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za przestrzeganie warunków i reguł wyznaczonych przez wybranego Przewoźnika i wynikających z Umowy.
  • UWAGA! Niniejsza Umowa reguluje wyłącznie warunki nabycia wybranego przez Użytkownika Biletu, który z kolei jest poświadczeniem zawarcie umowy Przewozu
 • 11 ZWOLNIENIE STRON Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • 11.1 Użytkownik zdaje sobie sprawę i zgadza się z tym, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie, pośrednie, poboczne i karne straty oraz za niewygody związane z realizacją przewozu (w tym, lecz nie wyłącznie, opóźnienia, skasowania kursów, pominione połączenia kursów) lub inne ewentualne problemy, które miały miejsce w związku z Państwa odwiedzeniem i skorzystaniem ze Strony internetowej/Aplikacji.
  • 11.2 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w trakcie podróży.
  • 11.3 Użytkownik zgadza się, że otrzyma dostęp do towarów i usług, a także informacji o przewozach autokarowych dostępnych na Stronie internetowej/w Aplikacji na swoją odpowiedzialność.
  • 11.4 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i/lub stratę biletu na ten czy inny rodzaj transportu, za szkody poniesione przez Użytkownika w przypadku opóźnienia autokaru do punktu, w którym Użytkownik ma dokonać przesiadki, dotyczy to również biletu kupionego na podstawie tego samego zamówienia za pośrednictwem Strony internerowej/Aplikacji.
 • 12 ROSZCZENIA I PODSĄDNOŚĆ
  • 12.1 Roszczeniowy tryb rozpatrzenia zgłoszeń nie jest obowiązkowy.
  • 12.2 Przy naruszeniu warunków Umowy przez jedną Stronę druga Strona może zwrócić się do sądu. Sąd właściwy wybiera się zgodnie z obowiązującymi ustawami Ukrainy.
  • 12.3 Wszystkie kwestie dotyczące stosunków Stron nie regulowanych niniejszą Umową regulują obowiązujące ustawy Ukrainy.
  • UWAGA! Przy naruszeniu warunków Umowy przewozu (data, czas odjazdu/przyjazdu, miejsca wsiadania/wysiadania) wskazanych w Bilecie odpowiedzialność ponosi Przewoźnik, który faktycznie dokonał przewozu.
 • 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 13.1 Numer Umowy odpowiada numerowi Biletu kupionego przez Użytkownika. Datą zawarcia Umowy jest data opłacenia kupionego Biletu.
 • 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 14.1 Numer Umowy odpowiada numerowi Biletu kupionego przez Użytkownika. Datą zawarcia Umowy jest data opłacenia kupionego Biletu.
 • DANE STRON
  • FOP Pavliuk Vitalii Iwanowycz (s. Iwana), 2871821212, Sosnówka, rejon krzemieniecki, obwód tarnopolski, 47100, Ukraina Pavluks Trans Sp. z o.o., KRS numer KRS: 0000684456, adres: Aleje Jerozolimskie 151/10, 02-326 Warszawa (Warsaw, Poland), Prezes (Direktor) Pavliuk Vitalii
   +380982501091
   +380982498609
   +48889611998
   [email protected]
  • 14.2 Dane Pasażera: Zamawiający wpisuje swoje dane za pomocą serwisu internetowego w rejestracyjnym formularzu elektronicznym na etapie kształtowania biletu elektronicznego.